RODO w Laber Group Roberta Oliwkowskiego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Laber Group Oliwkowski Robert

 

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Laber Group Oliwkowski Robert z siedzibą w Inowrocławiu 88-100 przy Al. 800-Lecia Inowrocławia 2/14, NIP 556-182-66-39 zwany dalej Administratorem

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

Dane te oznaczają każdą informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taką osobą jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy bądź czynniki określające tożsamość osoby fizycznej na podstawie cech fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

 

2. Przetwarzanie danych

Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą. Dane zbierane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem w sposób rzetelny i przejrzysty  
 • zbierane w konkretnych, i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
 • w razie potrzeby uaktualniane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych

 

Dane przetwarzamy w sytuacji w której udostępnili nam Państwo swoje dane osobiście za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej dotychczasowej współpracy podczas realizacji umowy. Państwa dane także z innych źródeł takich jak od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem, od firm bazodanowych oferujących zaktualnione informacje o inwestycjach budowlanych w Polsce

Przetwarzamy dane naszych partnerów biznesowych, ich pracowników i współpracowników oraz dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem środków komunikacyjnych typu telefon lub poczta elektroniczna. W związku z powyższym możemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Dane te są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a także od innych osób, w tym: pracodawcy, zleceniodawcy, kontrahenci, dostawcy i inni.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • nawiązania współpracy;
 • nawiązania i powstrzymania współpracy
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji i kontaktu w tym zakresie;
 • marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług;
 • sprzedaży i marektingu

Podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu i sprzedaży produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji.

Podanie do przetwarzania danych przez Administratora jest dobrowolne i może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

W związku z rekrutacją będziemy przetwarzać dane identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące wykształcenia, dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dotyczące uprawień oraz inne przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji. 

 

4. Czas przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych będzie trwał przez okres trwania umowy, oraz przez okres potrzebny przy dalszej współpracy sprzedażowo – marketingowej.

Czas przetwarzania danych w związku z rekrutacją będzie trwał do zakończenia procesu rekrutacji.

 

5. Kontakt w zakładce kontakt na stronie www.labergroup.pl